Asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaseloste

Laadittu: 14.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy)
Y-tunnus 1701683-4
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 09 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Huitu
Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
sinikka.huitu@kuntarahoitus.fi
puh (09) 6803 5613

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus konsernin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Mihin henkilötietoja käytetään?

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään

 • myynti- ja markkinointityöhön (ml. suoramarkkinointi)
 • asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (liiketapahtumien
  toteuttamiseen ja todentamiseen)
 • lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen

5. Mitä henkilötietoja voidaan kerätä?

Rekisteri sisältää tietoja

 • Kuntarahoituksen antolainaus- ja leasingasiakkaina olevien kuntien,
  kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä valtion
  takaaman asuntotuotannon yhtiöiden yhteyshenkilöistä (ml. Kuntarahoituksen
  uutiskirjeen tilanneet tahot)
 • Kuntaobligaatioita merkinneistä sijoittajista ja tehdyistä merkinnöistä
 • varainhankinnan ja sijoitustoiminnan vastapuolena olevien pankkien- ja
  sijoituspalveluyritysten yhteyshenkilöistä
 • muiden Kuntarahoituksen yhteistyökumppaneina toimivien tahojen
  yhteyshenkilöistä

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, asema, edustettu organisaatio, PEP-luokitus)
 • Jako Kuntarahoituksen määrittelemiin asiakas- tai
  yhteistyökumppanikohderyhmiin
 • Henkilön suostumuksella tallennetut henkilön antamat henkilökohtaiset tiedot
  (esim. harrastuksiin, ruokavalioon liittyen)
 • Kuntarahoituksen tallentamat lisätiedot (mm. annetut liikelahjat, sidokset muihin
  kohderyhmiin, Kuntarahoituksen nimeämä vastuuhenkilö, säännölliset
  postitustiedot esim. uutiskirje, asiakaslehti)
 • Kiinnostus tiettyihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin
 • Kuntaobligaatioiden osalta sijoittajan tai sijoittajan edustajana olevan henkilön
  henkilötunnus, merkitty Kuntaobligaatio, merkinnän kokonaismäärä, arvoosuustilin
  numero
 • Asiointitiedot

Edellä mainittujen lisäksi rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka vierailevat
Kuntarahoituksen toimitiloissa. Näistä henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Edustettu organisaatio
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

6. Mistä henkilötietoja saadaan?

 • Henkilön oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse tai muulla
  vastaavalla tavalla)
 • Kuntarahoituksen keräämät tiedot (tarjouspyynnöt, sopimukset, asiakkaan/yhteistyökumppanin internetsivut)
 • Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. kaupparekisteri)
 • Suomen Asiakastiedolta

7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Kuntarahoitus Oyj säilyttää rekisterissä asiakas- tai kumppanuussuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kun tiedon tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

8. Mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
 • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimissa rajoissa.

9. Voidaanko tietoja siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tieto on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Digitaalisesti tallennetut tiedot:
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä