Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Laadittu: 04.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy)

Y-tunnus 1701683-4

Jaakonkatu 3 A

PL 744

00101 Helsinki

puh. 09 6803 5666

www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Mäkeläinen

Kuntarahoitus Oyj

Jaakonkatu 3 A

PL 744

00101 Helsinki

puh. +358 40 487 9052

minna.makelainen@kuntarahoitus.fi

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus konsernin rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida Kuntarahoituksen rekrytointeja. Rekisteriin tallennetaan tietoja Kuntarahoitukseen hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai avoin hakemus.

Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten tämän ansioluettelon ja hakemuksen sisältö, todistukset ja muut hakemusprosessin yhteydessä annetut tiedot, soveltuvuusarviointien tiedot sekä työntekijän mahdollisten suosittelijoiden antamat tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta. Valituisssa toimeksiannoissa tietoja voi myös tulla Kuntarahoituksen lukuun toimivilta tahoilta (rekrytointiyhteistyökumppanit). Hakuprosessissa voidaan kerätä tietoja myös muilta tahoilta henkilön suostumuksella (esimerkiksi luottotietojen tarkastaminen tai turvallisuuselvitys). Rekisterissä ei käytetä muita säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Henkilötietojen säilytys

Kuntarahoitus Oyj säilyttää avointen hakemusten tietoja kuusi (6) kuukautta sen vastaanottamisesta. Näitä tietoja voidaan käsitellä avoimia työpaikkoja koskevia valintoja varten. Tiettyyn tehtävään hakeneiden hakemuksia säilytetään vuoden. Soveltuvuusarviointien säilytysaika on kaksi (2) vuotta. Tietoja ei hyödynnetä muissa hauissa, ellei työnhakija ole ilmoittanut rekisterinpitäjälle, että hän haluaa hakemustaan käytettävän myös muissa hauissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työnhakijoiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Kuntarahoitus Oyj:n ulkopuolelle. Haettavasta työtehtävästä riippuen tietoja voidaan henkilön erillisellä suostumuksella luovuttaa Kuntarahoitus Oyj:n lukuun toimiville tahoille, kuten hakijan soveltuvuusarvioinnin suorittajille.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Digitaalisesti tallennetut tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ainoastaan erikseen nimetyillä Kuntarahoitus Oyj:n rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin. Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

11. Tarkastusoikeus

Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä